Comissió de Qualitat Urbana

Comissió de Qualitat Urbana

La Comissió de Qualitat Comissió de Qualitat Urbana és un òrgan col·legiat adscrit a l'Àrea de Model de Ciutat i la seva finalitat és el seguiment i l'impuls dels projectes públics i privats d'edificació i urbanització en l'àmbit de la modificació del PGOU per a la Façana Marítima.

Regulació: art. 26 i següents de la modificació del PGOU para la Façana Marítima. Els seus informes són vinculants.

Funcionament: art. 17 a 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre), relatius al funcionament dels òrgans col·legiats.

Data darrera modificació: 17 de maig de 2023