Comissió del Centre Històric

Comissió del Centre Històric

La Comissió de Centre Històric és un òrgan col·legiat creat pel Ple de l'Ajuntament de Palma, en compliment de l'art. 285 del PGOU. L'acord de constitució i composició és del 4 de juliol de 2019 (BOIB núm. 122, de 5 de setembre).

Finalitat i regulació: les seves funcions són les assenyalades pels art. 284 i següents del PGOU. Els seus dictàmens i informes no són vinculants, llevat dels derivats de l'art. 186.bis del PGOU.

Funcionament: art. 17 a 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre), relatius al funcionament dels òrgans col·legiats.

Les sessions ordinàries són el primer i el tercer dimarts de cada mes, a les 10.30 h en segona convocatòria.

Data darrera modificació: 17 de maig de 2023