Gerència d'Urbanisme

Gerència d'Urbanisme

La Gerència municipal d'Urbanisme és l'òrgan col·legial i de gestió que garanteix el desenvolupament de les competències urbanístiques assignades, d'acord amb el Reglament aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Palma el 28 d'abril de 2015. Consulta aquí el Reglament.


Composició del Consell de Gerència d'Urbanisme

President: Sr. Oscar Fidalgo Bestard, regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes
Estratègics

Vocals amb vot:

Sra. Belen Soto Mateu, (vicepresident/a), regidora del grup municipal PP
Sr. Francisco Ducrós Salvá, regidor del grup municipal PSIB-PSOE
Sra. María de las Mercedes Celeste Palmero, regidora del grup municipal PP
Sr. Llorenç Guillem Bauzá de Keizer, regidor del grup municipal PP
Sr. Fulgencio Coll Bucher, regidor del grup municipal VOX PALMA
Sra. Neus Truyol Caimari, regidora del grup municipal MÉS per Palma
Sra. Marta Amer Cerdà, directora general de Projectes Estratègics
Sr. Francisco J. Sánchez, representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma

Suplents: Podran assistir com a suplents qualsevol regidor/ra del respectiu grup polític
municipal. Els coordinadors i directors generals podran substituir-se i, eventualment podran
substituir els regidors de l’equip de govern.

Vocals amb veu sense vot:

Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, GOB.
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacitad en Illes Balears (CERMI)
Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació
Asociación de Constructores de Baleares
Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares, PROINBA
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, COAIB
Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports, CICCP
Associació per ala Revitalització dels Centres Antics (ARCA)
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de les Illes Balears ( COEIB)

Data darrera modificació: 1 de setembre de 2023