QUI SOM

QUI SOM

Imagen_/documents/39360/2331492/0_126972_1.jpg/10d1fccc-cf62-be1e-d807-665fb6d9ecd0?t=1693551061738

MISSIÓ. La missió és el lideratge de la comunitat exercint el govern de l'Administració local, prestant serveis públics de qualitat i duent a terme polítiques en el marc de les competències atribuïdes.

VISIÓ. La visió de l'Àrea és dissenyar un model de ciutat que promogui la transformació del model socioeconòmic i mediambiental mitjançant la intervenció urbanística amb criteris de sostenibilitat i justícia social, i comptant amb el consens dels agents socials, per a fer de Palma una ciutat per a la gent.

VALORS. Els valors que defineixen i promouen l'acció de l'organització són, entre d'altres:

 • Lideratge compartit
 • Responsabilitat i compromís en el servei públic
 • Eficiència en el treball individual i col·lectiu
 • Resiliència
 • Visió estratègica
 • Igualtat de gènere Treball en equip
 • Humilitat, il·lusió i esforç

Les competències específiques de l'àrea de Model de Ciutat, d'acord amb el Decret de Batlia de 27 de juny de 2019 relatiu a l'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma, entre d'altres, són:

Model de Ciutat

 • Definir el model de ciutat com a Pla estratègic global per a Palma, i les intervencions sobre l'espai urbà que resulten estratègiques, en coordinació amb altres àrees implicades.
 • Impulsar l'aprovació, modificació i revisió del Pla General.
 • Fomentar l'urbanisme de proximitat per reduir la petjada de la mobilitat

Urbanisme

 • Dur a terme el planejament i la gestió urbanística, tenir cura de la informació urbanística, i la normalització tècnica. Autoritzar els projectes d'urbanització i edificació.
 • Exercir les competències derivades de les funcions relatives a llicències d'obres, d'activitats i instal·lacions i de funcionament, disciplina urbanística, així com en matèria de seguretat de l'edificació.
 • Protegir i defensar el patrimoni i paisatge urbà i periurbà.
 • Planificar, projectar, coordinar i executar projectes estratègics.
 • Fomentar les emissions zero del parc edificat

Habitatge

 • Promoure la creació d'habitatge a preu assequible, i la sortida al mercat dels habitatges buits.
 • Promoure la rehabilitació i l'eficiència energètica d'habitatges.
 • Impulsar la defensa dels ciutadans davant els desnonaments.

El model de ciutat es dibuixa, planifica i dissenya a través dels següents òrgans i entitats adscrits a l'Àrea:

 

Consell Gerència d'Urbanisme Comissió Centre Històric Comissió Qualitat Urbana

 

Consell Àrea Model de Ciutat Patronat Municipal Habitatge-RIBA

 

Qui és Neus Truyol Caimari?

Biografia

Declaració d'activitats

Declaració de bens

Grup municipal MÉS-ESTIMAM PALMA

Agenda

Contacte: ntruyolc@palma.cat

Organigrama municipal

Data darrera modificació: 21 de juliol de 2023