Publicador de continguts

Visor d'afectacions sectorials

El Servei d’Innovació i Gestió de Dades d’Urbanisme (SIGDU), en col·laboració amb el Departament de Llicències d’Obres, ha desenvolupat una eina inèdita que cerca il·luminar el dispers i complicat sector de les afectacions sectorials.

PROBLEMÀTICA

Pràcticament totes les llicències urbanístiques que se sol·liciten a Palma estan supeditades a diverses autoritzacions dependents d’administracions o organismes externs. En molts de casos, a més, la responsabilitat d’aportar aquesta autorització recau en el promotor, que no sol ser conscient de la situació fins que des del Departament d’Obres se la hi comunica.

No es tracta només del temps i de les energies a invertir en llargues tramitacions no previstes, sinó també de les conseqüències que el contingut dels informes esmentats -una vegada obtinguts- pot suposar respecte de la viabilitat dels projectes en si.
 

INICIATIVA

El SIGDU ha rastrejat i recopilat l’embolic d’afectacions sectorials de component geogràfic que el Departament de Llicències d’Obres té identificades i, amb la idea que es puguin consultar en fases prèvies, les ha plasmades en aquest nou visor. Però el visor no es limita a la informació gràfica; s’ha dissenyat de manera que, en clicar en un punt qualsevol d’aquest, es generi automàticament un informe amb les possibles afectacions trobades en aquest punt, amb indicació de l’òrgan responsable de cadascuna i aclarint si, aquest informe, l’ha d’aportar el promotor o el sol·licitarà l’Ajuntament d’ofici.

Cada afectació, a més, inclou un enllaç a un document annex elaborat pel Departament d’Obres on s’expliquen totes i cadascuna de les possibles afectacions que han de ser tingudes en compte per part de qui vulgui sol·licitar un permís urbanístic. És a dir, inclou no només les afectacions previstes al visor, sinó també les no vinculades a delimitacions geogràfiques concretes (p. e., usos sanitari o turístic), les vinculades a elements lineals i no poligonals (p. e., afectació a vial) i les que combinen factors complexos o de difícil quantificació.

 

                  

Data darrera modificació: 12 de juny de 2024