Publicador de continguts

DEPARTAMENT D'OBRAS I QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Abans de l’execució d’una actuació de construcció i/o edificació, aquesta s’ha de sotmetre a la intervenció preventiva de l’administració municipal, de conformitat amb la regulació a la qual estigui sotmesa.

L’Ajuntament ha de conèixer l’actuació pretesa, mitjançant la presentació de la sol·licitud i la resta de documentació prevista a la Llei d’urbanisme, la Llei d’ordenació de l’edificació, i a la normativa d’aplicació.

Una vegada tramitat el procediment corresponent per part del Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació i comprovat que s’ajusta a la normativa urbanística, es concedeix la llicència i se’n pot iniciar l’execució.

En cas d’actuacions consistents en obres d’escassa entitat constructiva l’actuació està sotmesa a comunicació prèvia, sense perjudici del control posterior que correspongui.

 

TRAMITACIÓ

Les gestions i el tràmits que podeu realitzar formen una gamma àmplia que comprèn des d'assumptes molt senzills a d’altres d'una certa complexitat. La tramitació varia en funció d'aquesta complexitat, o d'altres circumstàncies. Per a ajudar-vos us convidam a utilitzar la nostra guia de tramitació, que us acompanyarà en el procés perquè arribeu al contingut que cercau de manera fàcil.

 

NORMATIVA A APLICAR

Les llicències urbanístiques són actes reglats i s’han de resoldre favorablement sempre que l’actuació pretesa compleixi la normativa urbanística; entre d’altres, el Pla general municipal. També està subjecta al compliment d’altra normativa d’aplicació segons el cas, com la referent a habitabilitat i accessibilitat, entre d’altres.>

Llegir més


Relació no exhaustiva de les normes d’aplicació a l’hora de resoldre una llicència urbanística:

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions  públiques.
 • Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
 • Reglament general de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de las Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27/12/2006).
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per decret de 17 de juny de 1955.
 • Pla general del municipi de Palma, aprovat el 28/04/2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023).
 • Pla general d’ordenació urbana -PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de les Normes urbanístiques –Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006).
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, que regula les condicions d’higiene i instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació.
 • Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (BOIB núm. 157, de 29 d’octubre de 2010).
 • Resolució d’inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.

 

 

 

VIES DE CONTACTE

Per correu electrònic: obres@palma.cat

Per telèfon:

 • Atenció telefònica administrativa:  971 22 59 00 - ext. 8549 de dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • Atenció telefònica amb els tècnics: 971 22 59 00 - ext. 8549 dilluns de 12 a 14h.

Cita amb els tècnics: a través del calendari de cita prèvia per a consultes relatives a expedients en tramitació

Presencial: De dilluns a divendres de 9 a 14:00h.

 

Adreça
Avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga, 18 6a 07006 (Illes Balears)
Vegeu Google Maps

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2024